ОУ "Бачо Киро"
Основно училище в град Бяла черква

BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

 

Стартира работа по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ 

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).